van de Grasboom bestuurstafel

Van de Grasboom bestuurstafel

In de laatste bestuursvergadering van 2 oktober jl. heeft het bestuur besloten om na elke vergadering een klein verslagje te maken onder de titel ‘van de bestuurstafel’.

We hopen, dat deze nieuwe rubriek in een behoefte voorziet! Op- en aanmerkingen zijn altijd welkom via secretaris@degrasboom.nl.

Er is inmiddels een werkgroep ‘ouderen met ASS’ opgericht, onder voorzitterschap van Harry van Haarlem. Deze werkgroep gaat inventariseren, of er behoefte is aan een nieuw initiatief, waar mensen kunnen wonen met ASS en normale intelligentie, ouder dan 35 jaar. Deze mensen kunnen niet instromen in onze bestaande projecten en hebben vaak een wat andere zorgbehoefte. Een dergelijk project bestaat nog niet in Nederland! Op de komende ledenvergadering van 6 november a.s. zal Harry van Haarlem het plan presenteren.

Het thema van die avond is; ‘Hoe nu verder?’ en refereert naar de werkgroep die zich momenteel verdiept in het thema ‘ouderen met autisme’ en hieraan gerelateerd de vraag die veel ouders bezighoudt; ‘Als ik er niet meer ben? Er komt een spreker, die vanuit zijn achtergrond als notaris, meer over dit onderwerp zal vertellen. Frank van de Meent regelt, samen met de PR & Communicatiecommissie, de uitnodigingen en reservering van de theaterzaal van Kijkoor (opnieuw in Eemnes)

Het thema ‘Hoe nu verder?’ is ook een verwijzing naar het toekomstbestendig maken en houden van de Grasboom; het bestuur heeft daarvoor op 30 oktober a.s. een strategiesessie gepland.

Het nieuwe Grasboom webportaal en de 9 nieuwe websites zijn in een vergevorderd stadium en gaan we presenteren op bovengenoemde ledenvergadering. De nieuwe hosting is een feit, diverse projecten zijn inhoudelijk al bezig. Elk project krijgt 4 mailboxen ter beschikking.

We zijn bezig om een samenwerkingsovereenkomst te maken tussen Grasboom als overkoepelende stichting en de onderliggende stichtingen. Cees Boutens stuurt het concept nog een keer rond, zodat eenieder het uiteindelijke concept kan voorleggen aan het bestuur van zijn eigen stichting. Hopelijk kan het dan nog dit jaar in de vergadering (06-12-2018) worden vastgesteld.

Ten slotte, zoals hierboven aangestipt; op 30 oktober a.s. zal het bestuur een strategiesessie houden onder professionele begeleiding om de koers van de Grasboom voor de komende jaren uit te zetten!